2008 Spring Tour to Ruidoso

Photos from the NM BMW CCA 2008 Spring Tour to Ruidoso