2007 Spring Tour to Ruidoso

Photos from the NM BMW CCA 2007 Spring Tour to Ruidoso